โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C008_12 หลักสูตรการใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวณภาภัช เตชณัฐณฐภณ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวพิชญา บนกระโทก สำรองที่นั่ง
3. นางสาวพิชญ์ณัฐ เลิศฤทธิ์ศิริกุล สำรองที่นั่ง
4. นายธานินทร์ รัฐการวงศ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจันจิรา โปธา ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์กลิ่นกรุด ลงทะเบียนแล้ว
3. นางพัทธิยา ทองบุรี ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวรติกร แสวงสวัสดิ์ ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวปาริชาติ สุขะ ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวนันทนา บุษบรรณ์ ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวนันท์นลิน ทองแจ้ง ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวธนาพร อนุพันธ์วิทยากุล ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวพิมวิมล ถาวรรณา ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวเนาวรัตน์ อุทาหรณ์ ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวแพรว ทิพย์รัตน์ ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวธนภัทร บุญเส็ง ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาวพนิดา เจตบำเพ็ญกุล ลงทะเบียนแล้ว
14. นางสาวสุดาทิพย์ วรารักษ์สัจจะ ลงทะเบียนแล้ว
15. นางสาวสุภาวัล ตอพล ลงทะเบียนแล้ว
16. นางปรียานุช ศรีวชิรวัฒน์ ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายชัยชาญ ต่อมคำ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวนฤชล เหลารื่น สำรองที่นั่ง
3. นางสาวกวิสรา หะวานนท์ สำรองที่นั่ง
4. นายปิยะชัย ชลารักษ์ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวภราพร ใจฉลาด สำรองที่นั่ง
6. นางสาวชลชินี ชลาสินธุ์ สำรองที่นั่ง
7. นางเบญจมาศ คำภูเมือง สำรองที่นั่ง
8. อรุณวรรณ ดวงสา สำรองที่นั่ง
9. นายณัฐพงศ์ เกตุนวล สำรองที่นั่ง
10. นายศุภกฤต เฉลิมเกียรติ สำรองที่นั่ง
11. นายธนากร มณีรัตน์ สำรองที่นั่ง
12. นายภีมพงษ์ จิลลานนท์ สำรองที่นั่ง
13. นางสาววราลักษณ์ กุลวงค์ สำรองที่นั่ง
14. นางสาวกมลทิพย์ สุดจันทร์ สำรองที่นั่ง
15. นางสาวพิชญานันท์ วิโรจน์แสงอรุณ สำรองที่นั่ง
16. นางสาวณัฏฐพร นุตยะสกุล สำรองที่นั่ง
17. นายวรพล แก้วพวง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.เอกอนงค์ ตั้งกฤษ์วราสกุล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • พื้นฐานการใช้ Excel, 
  •  การจัดเก็บข้อมูล, 
  •  การอ้างอิงข้อมูล, 
  •  การสืบค้นจากข้อมูล, 
  •  การเชื่อมโยงข้อมูล, 
  • การใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel สำหรับการจัดการข้อมูล, 
  • การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลและแผนภาพสำหรับนำเสนอ ด้วย PivotTable และ PivotChart, 
  •  ฝึกปฏิบัติการใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel
สมัครอบรมวิชานี้