โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C008_12 หลักสูตรการใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวณภาภัช เตชณัฐณฐภณ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวพิชญา บนกระโทก สำรองที่นั่ง
3. นางสาวพิชญ์ณัฐ เลิศฤทธิ์ศิริกุล สำรองที่นั่ง
4. นายธานินทร์ รัฐการวงศ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายอติชาต นิลแก้ว สำรองที่นั่ง
2. นางสาวจันจิรา โปธา สำรองที่นั่ง
3. นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์กลิ่นกรุด สำรองที่นั่ง
4. นางพัทธิยา ทองบุรี สำรองที่นั่ง
5. นางสาวรติกร แสวงสวัสดิ์ สำรองที่นั่ง
6. นางสาวปาริชาติ สุขะ สำรองที่นั่ง
7. นางสาวนันทนา บุษบรรณ์ สำรองที่นั่ง
8. นางนันท์นลิน ทองแจ้ง สำรองที่นั่ง
9. นางสาวธนาพร อนุพันธ์วิทยากุล สำรองที่นั่ง
10. นางสาวพิมวิมล ถาวรรณา สำรองที่นั่ง
11. นางสาวเนาวรัตน์ อุทาหรณ์ สำรองที่นั่ง
12. นางสาวแพรว ทิพย์รัตน์ สำรองที่นั่ง
13. นางสาวคณัสนันท์ ทองกร สำรองที่นั่ง
14. นางสาวธนภัทร บุญเส็ง สำรองที่นั่ง
15. นางสาวพนิดา เจตบำเพ็ญกุล สำรองที่นั่ง
16. นางสาวสุดาทิพย์ วรารักษ์สัจจะ สำรองที่นั่ง
17. นางสาวสุภาวัล ตอพล สำรองที่นั่ง
18. นางสาวทิพย์สุดา เรี่ยวแรง สำรองที่นั่ง
19. นางปรียานุช ศรีวชิรวัฒน์ สำรองที่นั่ง
20. นายปิยะชัย ชลารักษ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายชัยชาญ ต่อมคำ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวนฤชล เหลารื่น สำรองที่นั่ง
3. นายปิยะชัย ชลารักษ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.เอกอนงค์ ตั้งกฤษ์วราสกุล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • พื้นฐานการใช้ Excel, 
  •  การจัดเก็บข้อมูล, 
  •  การอ้างอิงข้อมูล, 
  •  การสืบค้นจากข้อมูล, 
  •  การเชื่อมโยงข้อมูล, 
  • การใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel สำหรับการจัดการข้อมูล, 
  • การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลและแผนภาพสำหรับนำเสนอ ด้วย PivotTable และ PivotChart, 
  •  ฝึกปฏิบัติการใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel
สมัครอบรมวิชานี้