โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C0011_01 หลักสูตรการใช้ Google Apps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายทศพร พรสินทวีวัฒน์ ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวภราพร ใจฉลาด ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวอัญชลี รินทระ ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวทิพยวรรณ จันทร์ดารา ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวจุฑามาศ หนูห่วง ลงทะเบียนแล้ว
6. นายจีระศักดิ์ อัจฉริยยศ ลงทะเบียนแล้ว
7. นายพาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช ลงทะเบียนแล้ว
8. นางณัฐฐินีย์ จินะใจหาญ ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวชลัทพร เลี่ยวชวลิต ลงทะเบียนแล้ว
10. นายอัศวิน ทรงศิริทัตต์ ลงทะเบียนแล้ว
11. นายเอกสิทธิ์ เมืองคุ้ม ลงทะเบียนแล้ว
12. นายทัดเซ็น บรรจงวิทย์ ลงทะเบียนแล้ว
13. นายฉัตรกนก ทุมวิภาต ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: นายวิษณุ สันสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สังกัด สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • ทำความรู้จักกับบริการของ Google Apps 
  • พื้นฐานการใช้งาน Google Form  
  • การบริหารจัดการไฟล์เพื่อทำงานร่วมกัน 
  • การสร้าง QR Code สำหรับดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 
  • การใช้งาน Pivot Table เบื้องต้น 
  •  ความปลอดภัยของข้อมูล
  • หมายเหตุ : **ผู้อบรมต้องนำโน๊ตบุคมาเองในวันอบรม**
สมัครอบรมวิชานี้