โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C0011_01 หลักสูตรการใช้ Google Apps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวรัชนีกร นิติอัครพงศ์ สำรองที่นั่ง
2. นางศิริวรรณ มณีขาว สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: นายวิษณุ สันสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สังกัด สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • ทำความรู้จักกับบริการของ Google Apps 
  • พื้นฐานการใช้งาน Google Form  
  • การบริหารจัดการไฟล์เพื่อทำงานร่วมกัน 
  • การสร้าง QR Code สำหรับดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 
  • การใช้งาน Pivot Table เบื้องต้น 
  •  ความปลอดภัยของข้อมูล
สมัครอบรมวิชานี้