โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C0011_01 หลักสูตรการใช้ Google Apps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวรัชนีกร นิติอัครพงศ์ สำรองที่นั่ง
2. นางศิริวรรณ มณีขาว สำรองที่นั่ง
3. นายทศพร พรสินทวีวัฒน์ สำรองที่นั่ง
4. นางสาวภราพร ใจฉลาด สำรองที่นั่ง
5. นางสาวอัญชลี รินทระ สำรองที่นั่ง
6. นางสาวทิพยวรรณ จันทร์ดารา สำรองที่นั่ง
7. นางสาวกฤษณา สุราภา สำรองที่นั่ง
8. นางสาวจุฑามาศ หนูห่วง สำรองที่นั่ง
9. นางอรอุมา จิระธนิตกุล สำรองที่นั่ง
10. นายปองพล สายธนู สำรองที่นั่ง
11. นายกอบลาภ รัตนเริงชัย สำรองที่นั่ง
12. นางสาวผการัตน์ ศิริโภค สำรองที่นั่ง
13. นายจีระศักดิ์ อัจฉริยยศ สำรองที่นั่ง
14. นายกิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา สำรองที่นั่ง
15. นางณัฐฐินีย์ จินะใจหาญ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: นายวิษณุ สันสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สังกัด สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • ทำความรู้จักกับบริการของ Google Apps 
  • พื้นฐานการใช้งาน Google Form  
  • การบริหารจัดการไฟล์เพื่อทำงานร่วมกัน 
  • การสร้าง QR Code สำหรับดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 
  • การใช้งาน Pivot Table เบื้องต้น 
  •  ความปลอดภัยของข้อมูล
สมัครอบรมวิชานี้