monthHRD_01 monthHRD_03_60
หลักสูตรประจำเดือน

มีนาคม 2560

การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สำหรับองค์กรสมัยใหม่

รุ่นที่ 10 : 13-14 มีนาคม 2560

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

โครงการบ่มเพาะนักวางแผนกลยุทธ์องค์กร(มือใหม่)

รุ่นที่ 21 : 24 มีนาคม 2560

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

การผลิตหนังสือตำราเรียนดิจิทัลรูปแบบไฟล์ ePub

รุ่นที่ 7 : 21-24 มีนาคม 2560

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา

รุ่นที่ 5 : 22-23 มีนาคม 2560

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

การวิเคราะห์ต้นทุน

รุ่นที่ 1 : 24 มีนาคม 2560

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

การบริการให้ได้ดั่งใจ

รุ่นที่ 5 : 27-28 มีนาคม 2560

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

การใช้งาน SketchUp เพื่อการออกแบบ

รุ่นที่ 6 : 27-30 มีนาคม 2560

ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท

การวางแผนการจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์

รุ่นที่ 5 : 27-28 มิ.ย.60

ค่าลงทะเบียน 28,000 บาท

เทคนิคการเจรจาต่อรอง

รุ่นที่ 5 : 27-28 มีนาคม 2560

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

การเขียนหนังสือราชการ

รุ่นที่ 11 : 28 มีนาคม 2560

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

2qixoc8

แผ่นพับโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน 2560

หนังสือเชิญเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2560