monthHRD_01 monthHRD_03_60
หลักสูตรประจำเดือน

กรกฎาคม 2560

การออกแบบจัดสวน

รุ่นที่ 24 : 17-23  กรกฎาคม 2560

ค่าลงทะเบียน 8,600 บาท

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และการแปลผลข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ

รุ่นที่ 4 : 19-21 กรกฎาคม 2560

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

การบริการให้ได้ดั่งใจ

รุ่นที่ 6 : 24-25 กรกฎาคม 2560

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

Why-Why Analysis วิเคราะห์อย่างไรเมื่อเกิดปัญหา

 

รุ่นที่ 13 : 24 กรกฎาคม 2560

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

การใช้งาน SketchUP เพื่อการออกแบบ

รุ่นที่ 7 : 24-27 กรกฎาคม 2560

ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท

การผลิตหนังสือและตำาราเรียนดิจิทัลรูปแบบไฟล์ ePub

รุ่นที่ 8 : 3-6 กรกฎาคม 2560

ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “การออกกำลังกายสำหรับผู้มีปัญหาออฟฟิตซินโดรม”

รุ่นที่ 2 : 19-20 มิถุนายน 2560

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

การเขียนรายงานการประชุม

รุ่นที่ 12 : 18 กรกฎาคม 2560

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

Developing English Communication Skills at Work

รุ่นที่ 6 : 27-28 กรกฎาคม 2560

ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท

การเขียนรายงานการประชุม

รุ่นที่ 13 : 1 สิงหาคม 2560

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

2qixoc8

แผ่นพับโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน 2560

หนังสือเชิญเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2560